Stichting Ouderactiviteiten

De SO-raad St. Gerardus is een groep actieve ouders, bestaande uit de gekozen klassenouder van iedere groep, die gedurende het jaar samen met het onderwijzend team tal van extra activiteiten organiseert voor de leerlingen. Voorbeelden zijn het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, pasen, het jaarlijkse schoolreisje en voor groep 8 het afsluitende kamp.
De SO-raad vervult hierin een coördinerende en uitvoerende taak en vergadert circa acht keer per schooljaar. Binnen de SO-raad is het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd.

Aan het eind van groep 4 treedt de zittende klassenouder van groep 4 af en wordt er een nieuwe klassenouder gekozen waarbij de zittende klassenouder ook herkiesbaar is. Er kan hiervan worden afgeweken wanneer er groepen worden gecombineerd. Klassenouders die een bestuursfunctie vervullen blijven in principe zitting houden tenzij er een geschikte kandidaat voor de functie wordt gevonden.

Ouderbijdrage

De SO vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage van u. Deze bijdrage is bedoeld om de bovengenoemde extra activiteiten te financieren. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de groep waar uw kind in zit en het moment waarop uw kind op school instroomt. 
De kosten die gemaakt worden voor het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en voor het schoolkamp van groep 8 zijn daarin niet opgenomen.