Zorg

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en hun talenten ontplooien. Waarbij de school een veilige omgeving is, waar ze met plezier naartoe gaan en daardoor zoveel mogelijk kunnen leren. Ieder kind heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
Zodra een kind bij ons op school zit volgen we de ontwikkeling en leggen dit vast in een dossier. Dit gebeurt door naar de kinderen te kijken, te luisteren en te toetsen. Tijdens de 10 minuten gesprekken houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht onverhoopt de ontwikkeling van uw zoon of dochter achterblijven dan zal de intern begeleider meekijken wat er nodig is om de leerling de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Drie keer per jaar bespreken de leerkrachten en de interne begeleider de ontwikkeling (zowel gedrag als prestaties) van alle leerlingen. School past zich zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerling en geeft zorg op maat. Leerkrachten worden geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en leerproblemen te signaleren. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier, soms is er voor een kind ander materiaal nodig om iets te verduidelijken, soms een andere instructie of een differentiatie in taken. 
Daarnaast komt een aantal keer per jaar een schoolbegeleider van het Steunpunt KOE op school om samen met de intern begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht de kinderen die extra aandacht nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar de individuele leerling, maar ook naar de groepsprocessen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn en hoe de leerkracht daarmee om moet gaan. Vaak kan de leerkracht geholpen worden doordat de specialisten (orthopedagoog en collegiale consulent) allerlei handreikingen geven. 

De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de scholen en de begeleiding en professionalisering van leraren.