Deltagroep

KOE biedt leerlingen passend onderwijs. Dus ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment heeft KOE op drie locaties bovenschoolse deltagroepen. Basisschool Schateiland is één van de locaties en de leerlingen van de St. Gerardus gaan naar deze locatie voor dit aanbod.

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor de leerling verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. 

Mocht er meer uitdaging nodig zijn en is er bij een leerling aantoonbaar sprake van (of vermoeden van) hoogbegaafdheid dan komt deze leerling vanaf groep 5 in aanmerking voor de speciale deltagroep. Eén keer in de week krijgen deze leerlingen begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Tegelijkertijd is de grote meerwaarde van een deltagroep is dat de leerling onder gelijkgestemden kan vertoeven. Ze voelen zich daar beter begrepen en ze kunnen met ontwikkelingsgelijken werken. 

KOE heeft een werkdocument ontwikkeld waarin expliciet beschreven staat hoe wij om gaan met leerlingen die hoogbegaafd zijn en waaraan een leerling moet voldoen om aan de deltagroep te kunnen deelnemen.
 

Nexus

Voor meerbegaafde leerlingen waarbij een uitdaging ligt in de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs bestaat NeXus. Dit is een samenwerking tussen KOE en het Bonhoeffer College. Nexus is de verbindende factor tussen het specifieke schoolaanbod van zowel het PO als het VO. Het geeft de leerling de ruimte om zich te ontwikkelen naar eigen tempo en leerproces. NeXuS verbindt de specifieke kenmerken en het aanbod van zowel PO als VO, opdat de leerling krijgt wat hij nodig heeft op het moment dat hij het nodig heeft.
Bij NeXuS richten ze zich op de leerling die cognitief meer, breder en dieper aanbod nodig heeft dan het aanbod van het PO, maar die zich bepaalde basisvaardigheden die nodig zijn in het VO nog niet eigen heeft kunnen maken. Dit gaat met name over sociaal leren, leren leren en metacognitieve vaardigheden.