Ons ONDERWIJS

Bij het jonge kind bieden we het onderwijs aan vanuit het ontwikkelingsgericht werken. We zien de meerwaarde van de ontwikkelingsgerichte visie met betrekking tot het onderwijs in de groepen 1 en 2. Maar ook richting de groep 3 om de overgang van onder- naar middenbouw soepeler en natuurlijker te laten verlopen.
Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd, waarbinnen veel aandacht is voor adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij de onderwijsbehoefte van de leerlingen goed in beeld hebben en ons aanbod daarop aansluiten. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden en behoeften van de individuele kinderen, van de groep waarvan zij deel uitmaken en met de onderwijsdoelen. Dit houdt in dat binnen de klassenorganisatie veel aandacht is voor differentiatie, zelfstandigheid en enige mate van zelfsturing. Dit betekent ook dat er verschillende werkvormen gehanteerd worden, zoals samenwerken en bewegend leren.
Differentiatie is mogelijk naar programma, tempo en moeilijkheidsgraad.
Met rekenen en taal wordt gewerkt volgens het EDI-model: effectieve, directe instructie. Rekenen en taal/lezen worden gestructureerd aangeboden.
Wereldverkenning bieden wij in projectvorm aan, daarbinnen is onder meer aandacht voor aardrijkskunde, geschiedenis & burgerschap, natuur & techniek, digitale geletterdheid. Wij stimuleren de onderzoekende houding van leerkrachten en leerlingen.
Voor bewegingsonderwijs is een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.

GROEPERINGSVORMEN

In de onderbouw vormen de kinderen van leerjaar 1 en 2 samen een groep. Voor de groepen 3 t/m 8 kiezen wij ervoor om leerlingen zoveel mogelijk op basis van hun leeftijd bij elkaar te plaatsen. Binnen deze groepen zorgen wij voor voldoende differentiatiemogelijkheden. Kinderen werken binnen hun groep ook in kleinere groepen om samenwerkend leren mogelijk te maken.
Daar waar wij werken met combinatiegroepen vinden wij het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in de ‘hele’ groep. Tijdens bepaalde activiteiten wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt.

MIDDELEN

Voor alle vakgebieden maken wij gebruik van moderne lesmethoden.

Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord.
De digitale middelen (Ipads of chromebooks) worden ingezet als middel ter ondersteuning van het onderwijs.
Wij maken ook gebruik van ‘buitenschoolse’ kennis door bijvoorbeeld gastlessen de school binnen te halen of door het maken van excursies.