Visie

Ons onderwijs is gericht op een optimale, ononderbroken ontwikkeling van leerlingen, om hen voor te bereiden op hun toekomst. We streven ernaar dat elke leerling, binnen de mogelijkheden die hij heeft, het maximaal haalbare resultaat kan bereiken.
Ons onderwijs is betekenisvol, leerlingen hebben zicht op hun leerdoelen en weten waarom zij wat leren. Leerkrachten organiseren daarmee een hoge mate van betrokkenheid bij leerlingen.
Ons onderwijs stimuleert leerlingen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
We streven naar een evenwichtige verdeling van aandacht voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, voor de ontwikkeling van culturele vaardigheden en beeldende en muzische vorming.
We stimuleren de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen.
Wij streven naar een veilig schoolklimaat voor leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers.

Opvoedings- en onderwijsstijl

In de kleutergroepen maken wij een ontwikkeling door in de richting van ontwikkelingsgericht werken. We zien de meerwaarde van de ontwikkelingsgerichte visie met betrekking tot het onderwijs in de groepen 1 en 2, maar ook richting de eerste periode in groep 3 om de overgang van onder- naar middenbouw soepeler en natuurlijker te laten verlopen.
Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd, waarbinnen veel aandacht is voor adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij de onderwijsbehoefte van de leerlingen goed in beeld hebben en ons aanbod daarop aansluiten. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden en behoeften van de individuele kinderen, van de groep waarvan zij deel uitmaken en met de onderwijsdoelen. Dit houdt in dat binnen de klassenorganisatie veel aandacht is voor differentiatie, zelfstandigheid en enige mate van zelfsturing. Dit betekent ook dat er verschillende werkvormen gehanteerd worden, zoals samenwerken en bewegend leren.
Differentiatie is mogelijk naar programma, tempo en moeilijkheidsgraad.
Met rekenen en taal wordt gewerkt volgens het EDI-model: effectieve, directe instructie. Rekenen en taal/lezen worden gestructureerd aangeboden.
Wereldverkenning bieden wij in projectvorm aan, daarbinnen is onder meer aandacht voor aardrijkskunde, geschiedenis & burgerschap, natuur & techniek, digitale geletterdheid. Wij stimuleren de onderzoekende houding van leerkrachten en leerlingen.
Voor bewegingsonderwijs is een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.

Groeperingsvormen

In de onderbouw vormen de kinderen van leerjaar 1 en 2 samen een groep. Voor de groepen 3 t/m 8 kiezen wij ervoor om leerlingen zoveel mogelijk op basis van hun leeftijd bij elkaar te plaatsen. Binnen deze groepen zorgen wij voor voldoende differentiatiemogelijkheden. Kinderen werken binnen hun groep ook in kleinere groepen om samenwerkend leren mogelijk te maken.
Daar waar wij werken met combinatiegroepen vinden wij het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in de ‘hele’ groep. Tijdens bepaalde activiteiten wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt.

Middelen

Voor vrijwel alle vakgebieden maken wij gebruik van moderne lesmethoden.
Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord.
Digitale middelen (zoals tablets, chromebooks, computers) worden ingezet ter ondersteuning.
Wij maken ook gebruik van ‘buitenschoolse’ kennis middels bijvoorbeeld gasten die iets komen presenteren of door het maken van excursies.